सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार
सामाजिक विकास मन्त्रालय
स्वास्थ्य निर्देशनालय
महाकाली प्रादेशिक अस्पताल
महेन्द्रनगर, कञ्चनपुर

विरोध स्वरुप कालो पट्टी बाँधि सेवा प्रवाह गरेको ।