सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार
सामाजिक विकास मन्त्रालय
स्वास्थ्य निर्देशनालय
महाकाली प्रादेशिक अस्पताल
महेन्द्रनगर, कञ्चनपुर
वार्षिक प्रतिवेदन
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक
1 बार्षिक प्रतिवेदन २०७९।०८० वार्षिक प्रतिवेदन 2081-02-26 महाकाली अस्पताल विवरण हेर्नुहोस्
2 बार्षिक प्रतिवेदन २०७८/०७९ वार्षिक प्रतिवेदन 2079-05-02 MPH विवरण हेर्नुहोस्